Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 οποιοσδήποτε εργοδότης, είτε Ιδιωτικού είτε Δημοσίου Τομέα, απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο έχει την υποχρέωση να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας.

Οι ώρες που θα απασχοληθεί ο Τεχνικός Ασφαλείας ετησίως στην κάθε επιχείρηση εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, προκειμένου να παρέχει συμβουλές στην επιχείρηση σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, ακολουθεί το παρακάτω πλάνο:

• Eπισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι
πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας εργασίας.
• Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. Με βάση τα
στοιχεία αυτά συντάσσεται, η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν. 3850/2010.
• Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
• Συντάσσει και επικοινωνεί στους εργαζόμενους οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών τους.
• Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
• Διερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων / Άρθρο 15, §Γ του Ν3850/2010
• Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον εργοδότη για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες.
• Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό Bιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης.
• Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Επιπλέον:
1. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.
2. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.