Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η επιχείρηση ΕΧΥPP GALANOS έχει έδρα την Δράμα. Ιδρύθηκε από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ Γαλανό Ι. Λάζαρο με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Έργων και στελεχώνεται με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες.

H εταιρεία  μας δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία:

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

– Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας

– Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

– Υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης

ΜΕΛΕΤΕΣ

-Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

-Εκπόνηση Μελετών Σήμανσης Ασφαλείας

-Εκπόνηση Μελετών Σχεδίων Διάσωσης – Διαφυγής

-Εκπόνηση Μελετών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

-Φυσικοί και Χημικοί Παράγοντες

– Αέριοι Ρύποι

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

– Συντονιστής Ασφαλείας

– Τεχνικός Ασφαλείας στα Τεχνικά Έργα

– Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

– Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

– Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

– Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

– Ασφάλεια Μηχανημάτων

– ΑΤΕΧ – Προστασία από Εκρήξεις

– Μελέτη Βιομηχανικού Φωτισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποιότητα για την επιχείρηση θεωρείται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών με τρόπο που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και της νομοθεσίας.

Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων υπηρεσιών και η ύπαρξη μόνο ευχαριστημένων πελατών.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην ολοκληρωμένη ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της.

Αναθεωρεί και αναβαθμίζει διαρκώς τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο διαδικασιών καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα των μελετών που υλοποιεί σε κάθε δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα των μελετών που αναλαμβάνει.

Υιοθετώντας την αρχή της διαρκούς ανάπτυξης, η εταιρεία μας αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Δράμα 01/07/2022

 

Για τη Διοίκηση

Λάζαρος Γαλανός