Ιατρός Εργασίας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ιατρός Εργασίας

Τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους (σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96).

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει τις απαραίτητες υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, με σκοπό τη λήψη των μέτρων για τη διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

Εργοδοτική Υποχρέωση

Μία επιχείρηση έχει ως εργοδοτική υποχρέωση την απασχόληση Ιατρού Εργασίας (Ν. 3850/2010) εάν αυτή απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους. Ο ΙΕ οφείλει να έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση χρησιμοποιεί συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995) τότε πρέπει να απασχολεί ΙΕ ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων της. Οι γραπτές υποδείξεις του ΙΕ καταχωρούνται σε «ειδικό βιβλίο» που προβλέπεται νομοθετικά και για τις οποίες ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Οι ελάχιστες ώρες που πρέπει μια επιχείρηση να απασχολεί ΙΕ εξαρτώνται  από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση, καθώς και από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί. Η κατηγορία επικινδυνότητας σε μια επιχείρηση διακρίνεται σε υψηλή, μεσαία και χαμηλή (Κατηγορία Α, Β και Γ αντίστοιχα). Το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του ΙΕ σε μια επιχείρηση κοινοποιείται στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ. Επίσης αναρτάται στους πίνακες κάθε εγκατάστασης προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι για τις επικείμενες επισκέψεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές έχουν θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Α&Υ στην Εργασία.

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Με στόχο πάντα την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας και Ευεξίας των εργαζομένων της επιχείρησης, ο Ιατρός Εργασίας έχει το ακόλουθο πλάνο υποχρεώσεων:

 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη.
 • Προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • Συντάσσει ή/και ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου.
 • Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
 • Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους .
 • Παρέχει ιατρικές συστάσεις σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του.
 • Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται να τηρεί το ιατρικό απόρρητο σε όλες τις δραστηριότητές του.