Μελέτες – Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της Υγείας & της Ασφάλειας στην Εργασία. Η ύπαρξη της στην επιχείρηση αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση βάση του N.3850/2010, άρθρο 43.

Ο προαναφερόμενος Νόμος περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου μέσα από λεπτομερή καταγραφή των συνθηκών εργασίας στοχεύει πρωτίστως στην αναγνώριση των πηγών κινδύνου που επηρεάζουν τους εργαζόμενους, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία της επιχείρησης. Επιπλέον, πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση των κινδύνων και ταξινόμησή τους ανά βαθμό επικινδυνότητας

Με την έγκαιρη, εις βάθος και ολοκληρωμένη διάγνωση των κινδύνων επιτυγχάνεται η ιεράρχηση των κινδύνων, η αξιολόγηση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει καταστάσεις που μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές και επικίνδυνες.