Μελέτες – Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μελέτες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Η Μελέτη Πυροπροστασίας είναι η μελέτη εκείνη που αφορά κτίρια, επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις και συντάσσεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πυροπροστασία αυτών.

Η μελέτη πυροπροστασίας των κτιρίων χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • στην μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

Η Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας αποτελεί το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ασφαλής εκκένωση των κτιρίων και η άμεση διαφυγή κοινού από τους χώρους του κτιρίου. Η παθητική πυροπροστασία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την αποφυγή μιας πιθανής κατάρρευσης του κτιρίου αλλά και την αποτροπή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

  • στην μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

Η Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας αποτελεί το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και εγκαθίστανται στα κτίρια, τις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα μια ενδεχόμενη πυρκαγιά και να μην καθίσταται ανεξέλεγκτη.

Αποτέλεσμα των μελετών αυτών είναι η εξακρίβωση της νομοθετικής συμμόρφωσης των κτιρίων σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα πυροπροστασίας ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται η καταλληλότητά και η  αποτελεσματικότητά τους. Μέσα στα πλαίσια της μελέτης αυτής μπορούν να προταθούν και τεχνικές που θα αποφέρουν μια ενισχυμένη προστασία έναντι των πυρκαγιών.

Η Μελέτη Πυροπροστασίας συμβάλει αποτελεσματικά όχι μόνο στην καθοδήγηση για την ορθότερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας αλλά και στην άμεση γνώση και επίλυση όλων εκείνων των ενδεχόμενων κινδύνων μπορεί να προκύψουν εξαιτίας μιας πυρκαγιάς.

Η ΕXYPP GALANOS προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων.
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση.
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων.
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας – Οδεύσεων Διαφυγής.
  • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας.
  • Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας.