Μελέτες – Σχέδια διάσωσης διαφυγής

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Σχέδιο Διάσωσης & Διαφυγής

Για την πραγματοποίηση μιας έγκαιρης και ασφαλούς εκκένωσης των χώρων εργασίας σε περιπτώσεις φωτιάς, σεισμού,  εκτεταμένου ατυχήματος και γενικά σε όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί το Σχέδιο Διάσωσης & Διαφυγής ή αλλιώς το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Ένα Σχέδιο Διάσωσης & Διαφυγής είναι προσαρμοσμένο στην εγκατάσταση ενώ κατά τη σύνταξή του λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και για τα άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της επιχείρησης, όπως το κοινό, το προσωπικό εργολάβων και τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Στο Σχέδιο Διάσωσης Διαφυγής αποτυπώνονται όλες οι έξοδοι κινδύνου και οι οδεύσεις διαφυγής. Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με το είδος των μέσων πυροπροστασίας και τα κομβία αναγγελίας κινδύνου που υπάρχουν στο χώρο εργασίας και που αυτά βρίσκονται. Τέλος, μπορεί κάποιος διαβάζοντας ένα Σχέδιο Διάσωσης & Διαφυγής να δει που βρίσκεται και που είναι το πλησιέστερο σημείο συγκέντρωσης καθώς και τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών.

Αναπόσπαστο κομμάτι του Σχεδίου Διάσωσης Διαφυγής είναι και η Διαδικασία εκκένωσης των χώρων. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ειδικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στους εργαζομένους ώστε ακολουθώντας διαδοχικές ενέργειες να μπορούν χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος με ασφάλεια να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση τόσο εκείνοι όσο και όλοι όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αποτελεί νομική υποχρέωση των εργοδοτών σύμφωνα με το Ν. 3850/2010, άρθρο 30, η σύνταξη του Σχεδίου Διαφυγής & Διάσωσης και η ανάρτησή του σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.