Μετρήσεις Αερίων Ρύπων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μετρήσεις Αερίων Ρύπων

Οι μετρήσεις Αέριων ρύπων διεξάγονται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές τεχνικές. Η ανάλυση των δειγμάτων των μετρήσεων γίνεται σε διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO 17025:2005 εργαστήρια.

Μετρήσεις με σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας

Ισοκινητική δειγματοληψία είναι η συλλογή και μέτρηση ενός δείγματος αερίου από μια πηγή με την ίδια ταχύτητα που ταξιδεύει το αέριο στη καπνοδόχο για να παρέχει μια αντιπροσωπευτική εκτίμηση των στερεών σωματιδίων που βρίσκονται στην πηγή.

Η διάταξη που χρησιμοποιείται για δειγματοληψία αποτελείται από ακροφύσιο τιτανίου κατάλληλης διαμέτρου, σωλήνα δειγματοληψίας τιτανίου με ενσωματωμένο σωλήνα pitot Type S, θάλαμο θέρμανσης, κατάλληλη συνδεσμολογία με πλυντηρίδες, αντλία κενού και τέλος κατάλληλο διαφορικό μανόμετρο για τη ρύθμιση της ισοκινητικότητας.

Η δειγματοληπτική διάταξη είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα (ΕΝ, ISO, EPA, VDI). Οι μέθοδοι που ακολουθούνται κατά την δειγματοληψία περιγράφουν τα βασικά πρωτόκολλα για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων σωματιδίων και των ρυθμών μάζας εκπομπών.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης σκόνης (SPM)

Τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια (SPM) ορίζονται συνήθως ως σωματίδια μικρότερης από 10 μm διαμέτρου, τα οποία αιωρούνται στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Ένας δειγματολήπτης SPM θα πρέπει να δειγματίσει έναν σημαντικό όγκο αέρα (~1000 l) για να συλλέξει SPM ταξινομημένου μεγέθους στο επίπεδο ευαισθησίας ενός χημικού ισοζυγίου. Η δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13284-1:2002 / ISO 9096:2003 πραγματοποιείται συνήθως με ταξινόμηση μεγέθους δύο έως τριών σταδίων χρησιμοποιώντας κρουστικό εκκρεμές και φίλτρο quartz fibre, διαμέτρου 90mm. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ολικών σωματιδίων, πραγματοποιείται σταθμική ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13284-1 από το συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο.