Μετρήσεις Φυσικών και Χημικών Παραγόντων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μετρήσεις Φυσικών & Χημικών Παραγόντων

fusiki ximikoi

Η διενέργεια Μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων αποτελεί νομοθετική υποχρέωση (Ν. 3850/2010) κάθε επιχείρησης της οποίας οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν σε κάποιον βλαπτικό παράγοντα, ή το επίπεδό των παραγόντων να μην είναι το βέλτιστο για την εργασία που εκτελείται. Η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει – αρχειοθετεί τα αποτελέσματά των μετρήσεων σε ειδικό βιβλίο. Η μη τήρηση των νομοθετικά καθοριζομένων Οριακών Τιμών Έκθεσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.

Φυσικοί Παράγοντες

 • Θόρυβος (εργασιακός και περιβαλλοντικός).
 • Φωτισμός.
 • Θερμοκρασία.
 • Σχετική Υγρασία.
 • Ταχύτητα αέρα.
 • Θερμική Καταπόνηση (WBGT).
 • Μηχανικοί Κραδασμοί.

Χημικοί Παράγοντες

 • Αέρια.
 • Διαλύτες.
 • Αιωρούμενα σωματίδια.
 • Σκόνη βαρέων μετάλλων.

Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων ο οποίος είναι εγκεκριμένος, διακριβωμένος για την καλή του λειτουργία του και απολύτως συμβατός με τις απαιτήσεις που επιβάλλουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οφέλη της διεξαγωγής μετρήσεων

 • Εντοπισμός φυσικών και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας σε σκοπό την συμμόρφωση στις νομοθετημένες και προτεινόμενες τιμές.
 • Εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση στους παράγοντες που μετρήθηκαν.
 • Αποστολή αναφοράς στην οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τα νομοθετημένα όρια, στην οποία περιλαμβάνεται και πρόταση τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορούν να έχουν οι παράγοντες που μετρήθηκαν, στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Ακρίβεια και αξιοπιστία των μετρήσεων στους χώρους εργασίας από το εξειδικευμένο προσωπικό της EXYPPGALANOS.