Μηχανικός Επιβλεψης

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Η EXYPP GALANOS παρέχει υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης σε όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες που η εγκατεστημένη ισχύς τους υπερβαίνει τους 80 ίππους και σε όλες τις βιομηχανίες εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας απαιτείται εκ της νομοθεσίας (Β.Δ.16-3-50,24-11-53, 902/75 Π.Δ.).

Ο Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης έχει ως αρμοδιότητα την τεχνική επίβλεψη, της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Ο χρόνος απασχόλησης του Μηχανικού Επίβλεψης δεν ορίζεται από τη νομοθεσία και η συχνότητα παρουσίας του καθορίζεται σε συνεννόηση με την επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Στο  «Βιβλίο επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», ο Μηχανικός Επίβλεψης, καταγράφει τις υποδείξεις του και καταχωρεί όλες τις εργασίες συντήρησης τις οποίες οφείλει να εφαρμόζει ο εργοδότης.

Στα καθήκοντα του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης περιλαμβάνονται ενδεικτικά :

  •  Επιτηρεί τη λειτουργία της εγκατάστασης και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εντοπίζει πότε υπάρχει ανάγκη για τεχνική επέμβαση ή συντήρηση .
  • Συντονίζει την εκτέλεση τεχνικών επεμβάσεων.
  • Εκτελεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
  • Μεριμνά για την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Μελετά την τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) του εξοπλισμού για τον οποίο είναι υπεύθυνος.
  • Ενημερώνει γραπτώς τους ανωτέρους του ή την επιχείρηση για τυχόν καινοτόμες προτάσεις βελτίωσης ή κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
  • Φροντίζει για την εκπαίδευση του  τεχνικού προσωπικού.
  • Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο ευθύνης του, υποβάλλει γραπτές προτάσεις στον Τεχνικό Ασφαλείας για πρόσθετα μέτρα με σκοπό την πληρέστερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Παρακολουθεί την ισχύ όλων των προβλεπόμενων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την σύννομη λειτουργίας της επιχείρησης.