Τεχνικός Ασφαλείας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας είναι το πρόσωπο που προβλέπεται από την νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας μίας επιχείρησης. Ορίζεται από τον εργοδότη προκειμένου να του παρέχει υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων του και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του.

Κάθε επιχείρηση η οποία απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον εργαζόμενο υποχρεούται να απασχολεί και Τεχνικό Ασφαλείας.

Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας

Γενικά

Ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί γραπτώς τις υποδείξεις του στο καθορισμένο βιβλίο της επιχείρησης το οποίο θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις τεχνικών έργων στις οποίες δεν απαιτείται η θεώρηση του βιβλίου υποδείξεων και υπάρχει δυνατότητα να τηρείται ηλεκτρονικά. Όταν το βιβλίο τηρείται σε φυσική μορφή, ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ,ενυπογράφως, των υποδείξεων που καταχωρούνται.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, οφείλει να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις στις οποίες έχει υπό την επίβλεψη του, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, βάσει του προγράμματος επισκέψεων που έχει καταχωρηθεί στην επιθεώρηση εργασίας. Ορισμένες από τις υποχρεώσεις του είναι:

 • Τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια παράληψη προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
 • Πρόληψη και προστασία όσον αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες και μεθόδους εργασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Υποστήριξη της Διοίκησης και του Νομικού Τμήματος για θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
 • Επίβλεψη της ορθής χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)και συμμετοχή στην επιλογή και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτών.
 • Εκπαιδεύει, ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 • Μεριμνά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Αξιολογεί τα συστήματα πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .

 

Ενδεικτικά κάποιες επιπρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι οι παρακάτω:

 • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99).
 • Σύνταξη Εγχειριδίου Υγείας και Ασφάλειας για την ενημέρωση των εργαζομένων.
 • Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον, με τη χρήση του εξοπλισμού της ΕΞ.Υ.Π.Π.
 • Μετρήσεις αέριων ρύπων.