ΦΑΥ-Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας - ΦΑΥ

Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996), όπου ορίζονται οι Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή τα κινητά εργοτάξια, στο άρθρο 3 ορίζεται η υποχρέωση σύνταξης Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί το μητρώο του έργου δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του. Αποτελείται δηλαδή από όλα εκείνα τα χρήσιμα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες καθαρισμού, μετατροπών κλπ.). Συμβάλλει στην πρόληψη κινδύνων κατά την εκτέλεση εργασιών τόσο κατά την παραλαβή του έργου όσο και ενδεχομένων εργασιών που θα γίνουν μετέπειτα στη διάρκεια ζωής του.

Ενδεικτικά στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνονται στοιχεία για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, κ.τ.λ., στην ορθή εκτέλεση όλων εκείνων των στοιχείων που συμβάλουν στην πυροπροστασία του έργου καθώς και στις μελλοντικές εργασίες συντήρησης.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας προβλέπεται και σε περιπτώσεις τεχνικών έργων στα οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων γνωστοποίησή τους, όταν απαιτείται η απασχόληση Συντονιστή Ασφαλείας και όταν θα λάβουν χώρα επικίνδυνες εργασίες.