ΣΑΥ- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας - ΣΑΥ

say fai

Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996), όπου ορίζονται οι Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή τα κινητά εργοτάξια, στο άρθρο 3 ορίζεται η υποχρέωση σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας είναι εκείνη η μελέτη που περιγράφει τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξια. Την εκπόνηση του μεριμνά ο εργολάβος του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου. Με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών που μπορεί να προκληθούν από την συμμετοχή στην εκπόνηση του έργου, το ΣΑΥ καθορίζει τα μέτρα και τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στο εργοτάξιο.

Ενδεικτικά στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνονται στοιχεία για τον τρόπο προσπέλασης του έργου και την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό είτε των πεζών είτε των οχημάτων. Ακόμη αναλύονται οι μέθοδοι εργασιών σε φάσεις και καθορίζονται οι χώροι αποθήκευσης και αποκομιδής των επικίνδυνων και άχρηστων υλικών.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας προβλέπεται και σε περιπτώσεις τεχνικών έργων στα οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων γνωστοποίησή τους, όταν απαιτείται η απασχόληση Συντονιστή Ασφαλείας και όταν θα λάβουν χώρα επικίνδυνες εργασίες.