Συντονιστής Ασφαλείας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Συντονιστής Ασφαλείας

Από το Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 και έπειτα σε όλα τα τεχνικά έργα προβλέπεται η ύπαρξη του Συντονιστή Ασφαλείας. Ο Συντονιστής Ασφαλείας είναι εκείνος που αναλαμβάνει την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του Έργου.

Οι αρμοδιότητες του είναι να διαμορφώνει ένα περιβάλλον ασφαλές με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή των ατυχημάτων. Επιπλέον εξασφαλίζει την αρμονική , ορθή και ασφαλή εργασία ώστε να τηρείται το χρονοδιάγραμμα εργασιών και ο προϋπολογισμός του έργου.

Ο Συντονιστής Ασφαλείας καταρτίζει, αναπροσαρμόζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου και του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ). Κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι εκείνος που λειτουργεί εποπτικά για την εκπαίδευση του προσωπικού και ενημερωτικά προς τους εργολάβους/υπεργολάβους σε σχέση με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Πολλές φορές τα καθήκοντα του Συντονιστή και του Τεχνικού Ασφαλείας συνδυάζονται καθώς ο Συντονιστής Ασφαλείας προβλέπεται τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του.