Τεχνικός ασφαλείας στα τεχνικά έργα

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Τεχνικός Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα

texnikos asfaleias texnika erga

Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ. 17/1996 αναφέρεται στην υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις τεχνικές εταιρείες – κοινοπραξίες που απασχολούν ένα τουλάχιστον μισθωτό.

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στα Τεχνικά Έργα είναι να συμβουλεύει σχετικά με την ασφάλεια και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη όλων των ειδών των εργατικών ή μη ατυχημάτων στο χώρο των εργασιών. Ο αναγκαίος προγραμματισμός των εργασιών, η επιλογή των κατάλληλων για κάθε εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας και η διαμόρφωση των θέσεων εργασίας με σκοπό την ασφαλέστερη εργασία την προβλέπει ο Τεχνικός Ασφαλείας.

Επιπλέον, ελέγχει την ασφάλεια των μηχανημάτων έργου, διερευνά τα αίτια των πιθανών εργατικών ατυχημάτων, ενώ είναι εκείνος που συντάσσει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και επιβλέπει τη διενέργεια ασκήσεων έκτακτων αναγκών. Τέλος, άρρηκτα συνδεδεμένη είναι και η συνεργασία του με τον Ιατρό Εργασίας, εφόσον προβλέπεται η ύπαρξή του στο τεχνικό έργο.

Στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων που υπάρχει στο χώρο του εργοταξίου και συμπληρώνονται γραπτές υποδείξεις από τον Τεχνικό Ασφαλείας και λαμβάνει γνώση ο ενυπογράφως ο εργοταξιάρχης.