Αντιμετώπιση Έκτακτης Αναγκης

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης

Οι ομάδες εκτάκτων αναγκών των επιχειρήσεων εκπαιδεύονται πάνω στα απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να λάβουν χώρα μέσα σε μία επιχείρηση. Η συγκρότηση αυτών των ομάδων από τους εργαζομένους είναι νομοθετημένο δικαίωμα το οποίο περιγράφεται στη Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Η θεωρητική εκπαίδευση των ομάδων αυτών έχουν ως στόχο την άμεση λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο άμεσα και αποτελεσματικά για την εκκένωση των εγκαταστάσεων, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια σεισμού, πυρκαγιάς ή ατυχήματος και την εκπαίδευση του τρόπου διαφυγής από την εγκατάσταση αλλά και τη χρήσης των κατασταλτικών μέσων πυρόσβεσης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.