Ασφάλεια εργασίας σε τεχνικά έργα

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια εργασίας σε τεχνικά έργα

Σύμφωνα με τις στατιστικές μελέτες πάνω από τα μισά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν σε οικοδομές και τεχνικά έργα. Η φύση των εργασιών, η πίεση του χρόνου, οι καιρικές συνθήκες, η εργασία ανειδίκευτου προσωπικού η παρουσία πολλών συνεργείων είναι μερικές από τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κλάδος και οι οποίες συμβάλλουν στην επικινδυνότητα των εργασιών αυτών.

Στόχος της θεωρητικές εκπαίδευσης είναι να επισημανθούν όλοι εκείνοι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στο χώρο των τεχνικών έργων και να ληφθούν οργανωτικά μέτρα για την πρόληψή τους, να γίνει ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων έργου, και των εργασιών σε ύψος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.