Ασφάλεια Εργασίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια κατά την εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 όπου ορίζεται ότι και οι συσκευές αλλά και τα χρησιμοποιούμενα υλικά έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σκοπός της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι η αναγνώριση των επικείμενων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους από το  ηλεκτρικό ρεύμα, στις μεθόδους προστασίας έναντι της ηλεκτροπληξίας, την ορθή χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών, την ανάγνωση των σημάνσεων που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα και τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης ενός ατυχήματος που σχετίζεται με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.