Ασφάλεια Μηχανημάτων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια Μηχανημάτων

Picture1

Γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας την  Ελληνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά τη χρήση των βιομηχανικών μηχανημάτων επιτυγχάνεται η εξάλειψη και ελαχιστοποίηση του κινδύνου για επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες.

Σκοπός της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να φέρει ο εξοπλισμός μιας επιχείρησης, να επισημανθούν όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενο κακό χειρισμό τους και διακριθεί μέσω της πλήρης γνώσης του σχεδιασμού τους μια αποτελεσματικά ασφαλής χρήση.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.