Ασφαλής διαχείριση χημικών ουσιών

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφαλής διαχείριση χημικών ουσιών

asfaleia diaxeirisi

Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Κατά την έκθεση σε αυτές μπορεί να προκληθούν προσωρινές και ήπιες βλάβες της υγείας αλλά και σοβαρές οξείες και χρόνιες ασθένειες που δυνητικά είναι θανατηφόρες.

Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων είναι το κλειδί για τη διαχείρισής τους ενώ η λήψη μέτρων μετά την αναγνώριση των κινδύνων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους.

Για αυτό το λόγο όλα τα χημικά προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ώστε οι χρήστες τους να ενημερώνονται για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις χημικές ουσίες είναι η αναγνώριση των κινδύνων τους, του ορθού τρόπου αντιμετώπισής τους και του τρόπου ανάγνωσης των ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.