Ασφαλής εργασία σε ανυψωτικά μηχανήματα

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφαλής Εργασία σε ανυψωτικά μηχανήματα

H ανάγκη ανύψωσης και μεταφοράς αντικειμένων με ανυψωτικά μηχανήματα υφίσταται τόσο σε εργοτάξια, όσο και σε εργοστάσια αλλά και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η σωστή ανύψωση μπορεί αποτελεσματικά να μετακινήσει μεγάλα αντικείμενα και με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι χειροκίνητες εργασίες. Μια λανθασμένη ανύψωση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά ατυχήματα.

Κάθε χρόνο οι λανθασμένες διαδικασίες ανύψωσης προκαλούν τραυματισμούς, απώλεια του χρόνου εργασίας αλλά και περιουσίας. Οι εργαζόμενοι, τα μηχανήματα και το περιβάλλον εργασίας είναι σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται και εφόσον πληρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια σωστή και ασφαλή ανύψωση.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων που χειρίζονται ανυψωτικά μηχανήματα είναι να αντιληφθούν και να υιοθετήσουν μια εργασιακή ασφαλή φιλοσοφία στον τρόπο εργασίας τους, να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους και να μπορούν στο ενδεχόμενο που προκύψουν αποτελεσματικά να τους αντιμετωπίσουν.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.