Ασφαλής εργασία σε ύψος

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφαλής Εργασία σε ύψος

Οι εργασίες σε ύψος αποτελούν δραστηριότητες πολύ υψηλού κινδύνου και η πτώση από ύψος αποτελεί υποχρεωτική συχνή αιτία εργατικών ατυχημάτων καθώς και σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων.

Γνωρίζοντας ότι πολλά εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών σε ύψος, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην γνώση, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την εφαρμογή των μεθόδων πρόληψης κατά των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι η εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων καθώς και η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού και ασφαλών μεθόδων εργασίας. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι μερικές από τις βασικές αρχές για την πρόληψη των κινδύνων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.