Χρήση ΜΑΠ

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Χρήση μεσων ατομικής προστασίας

Σύμφωνα με την Νομοθεσία Π.Δ. 396/17.12.1994 ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται εφόσον οι κίνδυνοι κατά την εργασία δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχέση με τα μέσα ατομικής προστασίας είναι η ενημέρωσή τους για την αναγκαιότητα της χρήση τους και τη σωστή / καθημερινή φροντίδα και φύλαξή τους, καθώς και η εκπαίδευσή τους στη σωστή χρήση και εφαρμογή αυτών. Επιπλέον, συντάσσεται πρόταση για την προμήθεια κατάλληλων μέσων ατομική προστασίας στοχευμένα ανάλογα με το αντικείμενο της θέσης εργασίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.