Διερεύνηση Ατυχημάτων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Διερεύνηση Ατυχημάτων

Εξαιρετικής σημασίας πρόβλημα στις επιχειρήσεις αποτελεί ο απουσιασμός, τόσο για το περιβάλλον του ανθρώπινου παράγοντα όσο και για τη δομή της επιχείρησης και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού.

Η διερεύνηση των αιτιών ενός ατυχήματος ή η καταγραφή των απουσιών από ασθένεια στην εργασία ή που συνδέονται με αυτή είναι σημαντικό να αξιολογούνται και να προωθούνται μέτρα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Η μελέτη των εργατικών ατυχημάτων γίνεται με την ανάλυση των αιτιών που το προκάλεσαν και την αναζήτηση των αιτιών της απουσίας των εργαζομένων από την εργασίας τους.

Στόχος της συνεχής έρευνας είναι να αναδεικνύονται οι νέοι κίνδυνοι που προβάλλονται μέσα από ένα περιβάλλον εργασίας που γίνεται ολοένα και περιπλοκότερο.