Εργασίες συγκολλήσεων – Μέτρα προσ. από παραγόμενα αέρια

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Εργασίες συγκολλήσεων - Μέτρα προστασίας απο παραγόμενα αέρια

Σε πολλές παραγωγικές δραστηριότητες εκτελούνται εργασίες συγκόλλησης και κοπής. Οι εργαζόμενοι σε αυτού του είδους τις εργασίες μπορεί να εκτεθούν σε ένα πλήθος κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν είτε σε κάποιο ατύχημα, είτε σε επαγγελματική ασθένεια αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα συγκόλλησης είναι η ορθή χρήση του εξοπλισμού τους, τη γνώση των ενδεχόμενων κινδύνων όσων σχετίζονται με τις ειδικές διαδικασίες συγκόλλησης και του ορθού τρόπου αντιμετώπισής τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.