Εργονομία θέσεων εργασίας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Εργονομία θέσεων εργασίας

Η εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με τις επιδράσεις του εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζομένους και ερευνά τις μεθόδους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Ουσιαστικά προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός του συστήματος εργασίας και των χώρων εργασίας με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφεύγονται οι επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση από την εργασία και η βελτίωση της απόδοσης του συστήματος εργασίας.

Διάφοροι μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί αλλά και προληπτικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου.