Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

Pirasg

Ουσιαστικής σημασίας είναι η εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς μειώνεται ο κίνδυνος και οι συνέπειες των σοβαρών ατυχημάτων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Η θεωρητική εκπαίδευση των εργαζομένων έχει ως στόχο την λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς καθώς και την επισήμανση των τρόπων καταστολής μιας πυρκαγιάς. Γνώμονας της εκπαίδευσης είναι η προστασία των εργαζομένων και ασφαλής χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.