Πρόληψη μυοσκ. παθήσεων και στρες

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων & στρες

Τρείς στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν καταγγελίες για Μυοσκελετικές Διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία τους.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχέση με την πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων είναι ο εντοπισμός και η εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, είναι η λήψη συνδυαστικών προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη και τον έλεγχο του κινδύνου και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.