Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία και δυνάμει του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ΚΕΗΕ, του ΕΛΟΤ HD 384 και του ΕΛΟΤ60364 για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτικοί οι εξής έλεγχοι:

α) ο Αρχικός Έλεγχος και

β) οι Περιοδικοί Επανέλεγχοι

μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, οι οποίοι γίνονται μέσα από μία σειρά σταδίων ελέγχου, όπως οπτική επιθεώρηση, δοκιμές και μετρήσεις με την χρήση κατάλληλων και εξειδικευμένων οργάνων.

Οι δύο παραπάνω τύποι ελέγχων γίνονται ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκάστοτε ηλεκτρική εγκατάσταση που εξετάζεται, ικανοποιεί τον βαθμό ασφάλειας που ορίζουν οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας, λειτουργεί βάσει αυτού και παρέχει επαρκή ασφάλεια για κάθε επιμέρους τμήμα της εγκατάστασης.

Ο Αρχικός Έλεγχος γίνεται σε κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση μετά την αποπεράτωσή της και πριν τεθεί σε λειτουργία ή/και σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης της εγκατάστασης.

Οι Περιοδικοί επανέλεγχοι πραγματοποιούνται μετά τον Αρχικό Έλεγχο ανά διαστήματα που καθορίζονται από εθνικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

Οι ανωτέρω έλεγχοι μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης συντελούν στην εξασφάλιση της προστασίας όχι μόνο της ανθρώπινης ζωής αλλά και των περιουσιακών στοιχείων και της πρόληψης των κινδύνων που δημιουργούνται μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος.