Ασφάλεια Μηχανημάτων Έργου

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια Μηχανημάτων

Η EXYPP Galanos, στον τομέα της Ασφάλειας των Μηχανημάτων παρέχει υπηρεσίες τόσο στη σύνταξη Τεχνικών Φακέλων μηχανημάτων, όσο και Οδηγιών Ασφαλούς Χειρισμού και Λειτουργίας του εξοπλισμού, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με την Ελληνική Νομοθεσία περί των μηχανήματων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται έλεγχος περί συμμόρφωσης της ηλεκτρολογικής ασφάλειας των μηχανημάτων ενώ επακόλουθο αυτών των εργασιών είναι η συμβουλευτική υποστήριξη για την αναβάθμιση της ασφάλειας των μηχανημάτων.

Για την ασφαλή χρήση μηχανημάτων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να λάβουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν εξοπλισμό εργασίας (μηχανήματα) από πιθανούς κινδύνους. Η νομοθεσία αυτή έχει εφαρμογή τόσο σε νέα, όσο και μεταχειρισμένα μηχανήματα. Σκοπός της είναι να εξασφαλίζεται ότι τα μηχανήματα είναι κατάλληλα για τη χρήση και το σκοπό που προορίζονται και έχουν εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.

Η EXYPP Galanos στο πλαίσιο της παραπάνω σχετικής Νομοθεσίας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • διεξαγωγή ηλεκτρολογικών δοκιμών (μετρήσεων) μηχανημάτων και θερμογραφικού ελέγχου
  • μελέτη ασφαλούς χρήσης για τον έλεγχο μηχανημάτων
  • τοποθέτηση σήμανσης Ασφάλειας Μηχανημάτων
  • εγκατάσταση συστημάτων Lock-Out/Tag-Out (LO-TO)

Για την εκπόνηση της εκτίμησης κινδύνου μηχανήματος, η EXYPP Galanos χρησιμοποιεί το πλέον σύγχρονο λογισμικό διεθνώς, το οποίο αναβαθμίζει τη νομοθετική αυτή υποχρέωση σε ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τη βιομηχανία