Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μελέτες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988.

Η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς:

  • στην παθητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

  • στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Μέσω των εκτιμήσεων πυρασφάλειας αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπάρχοντων συστημάτων πυροπροστασίας και, παράλληλα, προτείνονται λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη των υπό εξέταση περιοχών.

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων. Το τελικό παραδοτέο της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.

 

Η ΕXYPP GALANOS προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων.
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση .
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων.
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας – Οδεύσεων Διαφυγής
  • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας.
  • Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας.