Εκδόθηκε ο Ν 4982/2022 (ΦΕΚ 195ΑτΑ), με τον οποίο διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις για τον χειρισμό ΜΕ που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες.
Α. Τί ίσχυε:
Μέχρι την έκδοση του νέου νόμου, για τον χειρισμό ΜΕ με ισχύ >10KW οι χειριστές θα έπρεπε να έχουν κατάλληλη άδεια χειριστή, ανάλογα το είδος και τα χαρακτηριστικά του
ΜΕ, ενώ για ισxύ έως 10KW αρκούσε έγγραφη ανάθεση καθηκόντων χειρισμού με εκπαίδευση στον χειρισμό και στους κανόνες ασφάλειας.

Ειδικότερα για τον χειρισμό ΜΕ στο ΠΔ 113/2012 (ΦΕΚ 198τΑ 2012):
▪ Καθορίζονται οι ειδικότητες για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων .
▪ Καθορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες.
▪ Καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα.

Σημαντικό σημείο του ανωτέρω είναι η απαίτηση άδειας χειριστή για μηχανήματα με ισχύ από 10KW και άνω, ενώ για μηχανήματα με ισχύ έως 10KW, δεν απαιτείται άδεια
χειριστή παρά μόνο έγγραφη ανάθεση καθηκόντων από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο εφόσον έχει προηγηθεί σχετική εκπαίδευση όπως αναφέρεται στο ΠΔ 89/1999 Παράρτημα ΙΙ παρ 2.1.

Β. Τι αλλάζει με το Νέο Νόμο:
Βάσει του Ν 4982/2022 (ΦΕΚ 195ΑτΑ) άρθρο 74 επέρχεται αλλαγή για τον χειρισμό ΜΕ που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς
φορτίων ή προσώπων), σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης τα οποία
αφορούν:
▪ Γερανούς μεταθετούς παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων).
▪ Γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου.
▪ Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του.
▪ Τα τρυπανοφόρα οχήματα – μηχανήματα εμφυτεύσεως και στηρίξεως στύλων ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.
▪ Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως – εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουμένων εργασιών.
▪ Αντλίες (πρέσσες) ετοίμου σκυροδέματος και άλλων υλικών.
▪ Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων).
▪ Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου.

Ειδικότερα για τα ανωτέρω ΜΕ με ισχύ > 10KW:
▪ Και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 2.500 kg δεν απαιτείται η προηγουμένη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
▪ Και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 4.000 kg. απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν 4982/2022, είτε
λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ.113/2012 (Α’ 198) και την υπό στοιχεία οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1983), με την προϋπηρεσία της παρ. 2.
▪ Και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των 4.000 kg απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ.113/2012 και την υπό στοιχεία oικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4
(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση.