Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου της EXYPP GALANOS.

Η EXYPP GALANOS ως εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων από κινδύνους στην εργασία τους. Αποτελώντας η ίδια έκφανση της κοινωνικής υπευθυνότητας των άλλων εταιριών δεν θα μπορούσε να μην κατατάσσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέρος των αξιών της.

Η επιχειρηματική δράση της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθειά της να λειτουργεί ως μία κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία, καθώς μόνο σε αυτό το πλαίσιο είναι εφικτή η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της.

A. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Για την EXYPP GALANOS η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει υπευθυνότητα και δέσμευση απέναντι στο προσωπικό της, στους πελάτες και τους συνεργάτες της, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που εφαρμόζει η εταιρεία μας αφορά τόσο τους δικούς της εργαζομένους όσο και τους εργαζόμενους των πελατών της. Η διοίκηση της EXYPP GALANOS  υποστηρίζει με δράσεις και παροχές την προσωπική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Μέσα από τη στρατηγική της εταιρείας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, επιδιώκουμε έμπρακτα να ενισχύσουμε τη θετική επίδραση της επιχειρηματικής μας δράσης. Το πλαίσιο των δράσεων που η εταιρεία αναγνωρίζει ως σημαντικά και απαραίτητα για την μακροπρόθεσμη ευρωστία της ίδιας μέσα στην κοινωνία κινείται στους εξής άξονες:

  • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας.
  • Λήψη μέτρων για την συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών του χώρου εργασίας μέσα από την σκοπιά της Υγιεινής και Ασφάλειας και την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Την καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών.
  • Την πολιτική ίσων ευκαιριών στην απασχόληση.

Β. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η EXYPP GALANOS έχοντας πάντα ως στόχο να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης :

  • Ενημερώνεται για τις διεθνείς καλές πρακτικές και για τις εθνικές εξελίξεις ως προς την σχετική  νομοθεσία και επεμβαίνει όπου αυτό είναι εφικτό πάντα με στόχο το κοινωνικό καλό.
  • Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της ενώ παράλληλα παρέχει και στο προσωπικό των πελατών της εκπαίδευση σχετική με την υγεία και την ασφάλεια στη εργασία.
  • Επενδύει σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Γ. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που εφαρμόζει  η εταιρεία μας αφορά τόσο τους δικούς της εργαζομένους όσο και τους εργαζόμενους των πελατών της.
Η διοίκηση της EXYPP GALANOS  υποστηρίζει με δράσεις και παροχές την προσωπική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.