Δημοσιεύθηκε o Νόμος 4982/2022, ο οποίος με το άρθρο 74 «Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου» προσθέτει στον προγενέστερο Νόμο 3982/2011 το άρθρο 4Β «Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργου». Με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, και για μηχανήματα έργου, όπως είναι τα κλαρκ, που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των 10 Kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, δεν απαιτείται χειρισμός από αδειούχο χειριστή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά από άτομο που, είτε έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και έχει λάβει την ανάλογη εκπαίδευση, είτε έχει λάβει πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ανάλογα πάντα με την ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:

1.α. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων), σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 519), με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
β. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην ως άνω «ειδικότητα 2», με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και την υπό στοιχεία οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1983), με την προϋπηρεσία της παρ. 2.
γ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην ως άνω «ειδικότητα 2», με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 και την υπό στοιχεία oικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4
(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση.

Βρείτε το ΦΕΚ εδώ